Operace gynekomastie hrazená pojišťovnou: Jak postupovat

Operace gynekomastie hrazená pojišťovnou: Jak postupovat

Operace gynekomastie hrazená⁤ pojišťovnou: Jak postupovat.‌ Zde ​se‍ dozvíte vše o ⁢možnostech‍ operace a jakým způsobem⁤ pojišťovny mohou pokrýt náklady.

Operace ‍gynekomastie ⁤hrazená ⁣pojišťovnou:

Operace gynekomastie, neboli odstranění⁣ zvětšené prsní žlázy u mužů,‌ je často hrazena​ pojišťovnou. Pokud vás trápí tento kosmetický problém a chcete zjistit, ‌jak postupovat, máme pro vás několik užitečných ‍informací.

 1. Vyberte​ si kvalifikovaného ‌plastického chirurga: Než začnete‌ s jakýmkoli zdravotním ⁤zákrokem,⁤ je důležité vybrat⁣ si odborníka, kterému důvěřujete. Zkontrolujte si jeho‌ kvalifikace, reputaci a předchozí zkušenosti s operací gynekomastie.

 2. Konzultace s pojišťovnou: Ne všechny pojišťovny ​automaticky hradí ‌operaci gynekomastie.⁣ Je proto důležité se s nimi ‌spojit a zjistit, ​zda jsou ochotni operaci‌ pokrýt. Může‌ se‍ vám hodit mít připravené veškeré potřebné informace ‌o svém zdravotním stavu a doporučení od lékaře.

 3. Příprava na operaci: Před⁣ samotnou operací budete muset projít určitými ‍přípravami. Chirurg​ vám přesně vysvětlí, ​co ​od vás ‌bude vyžadováno. ​Nezapomeňte se také dohodnout na termínu ​operace⁤ a požadovaných výsledcích.

Operace‍ gynekomastie ‍je relativně běžným zákrokem⁤ a mnoho pojišťoven ji⁤ uznává jako ⁣platný důvod k ‍úhradě. Pokud se rozhodnete pro tuto proceduru,⁤ ujistěte ⁤se, ​že ⁢jste ‌pečlivě vybrali chirurga ‌a prodiskutovali jste ⁢možnost hrazení s vaší⁤ pojišťovnou.

1) Kdy ​je ⁢operace gynekomastie hrazená pojišťovnou a ​jaké podmínky je třeba ‍splnit

Operace‌ gynekomastie, ‍nebo-li chirurgické odstranění ⁤přebytečné⁤ tkáně na prsou u⁣ mužů, může být hrazena pojišťovnou v některých případech. Existují však určité podmínky,‍ které ​je ‌třeba​ splnit.

 1. Diagnóza ⁤gynekomastie: Než​ bude provedena ​operace, je nezbytné dostat správnou diagnózu od⁤ odborného ⁤lékařského ​specialisty. Je třeba potvrdit, že přebytečná tkáň na prsou je skutečně způsobena gynekomastií ​a⁣ ne jinými ​faktory.

 2. Závažnost případu: Pojišťovny obvykle hradí operaci gynekomastie pouze⁢ v ⁢případech, kdy je stav pacienta považován za závažný a způsobuje ⁣mu výrazné⁢ fyzické nebo psychické problémy. Pokud je gynekomastie‍ jen kosmetickou záležitostí, ⁤mohl by pojišťovatel ⁤tento⁤ zákrok⁣ odmítnout.

 3. Schválení od ‌pojišťovny: Pro ⁢získání hrazení operace gynekomastie pojišťovnou je třeba podat žádost o schválení. ⁣Tato⁤ žádost musí obsahovat⁣ všechny relevantní informace, včetně zpráv od odborného lékaře a​ fotografie, které budou ⁢dokumentovat stav pacienta.

Pamatujte, že​ každá pojišťovna může ⁢mít svá ​vlastní specifika a podmínky hrazení ⁤operace​ gynekomastie ‌se mohou lišit.⁤ Je proto důležité konzultovat tento postup s ⁤vaší pojišťovnou​ a vyhledat⁢ radu ⁤od‍ odborníka,⁢ což vám pomůže ‍určit, zda splňujete požadavky pro hrazení operace.

2) ⁤Krok ​za ‍krokem: Jak postupovat‌ při žádosti o hrazení‍ operace gynekomastie

Krok za ‌krokem ⁤vám představujeme postup, který‍ je​ potřeba dodržet při⁤ žádosti o hrazení operace⁣ gynekomastie⁢ ze ‍strany ​vaší pojišťovny. Je důležité mít na paměti, že tento postup se​ může ⁣mírně lišit ⁤v závislosti ‍na konkrétní pojišťovně⁤ a požadavcích, ale základní kroky jsou většinou podobné.

 1. Navštivte lékaře: Prvním krokem je navštívit kvalifikovaného lékaře,​ který vám potvrdí diagnózu gynekomastie. Je důležité, ⁤aby lékaře váš problém zajímal a měl zkušenosti ⁤s ⁤tímto druhem ‍operace.⁤ Pokud‍ váš lékař potvrdí ⁢diagnózu,⁤ bude vám moci poskytnout přesnější informace o celém procesu a‍ připravit pro ​vás potřebnou⁣ dokumentaci.

 2. Zpracování dokumentace: Vašemu lékaři nejspíše ⁣bude třeba poskytnout různé dokumenty ⁤a ​zprávy potvrzující vaši diagnózu‍ a vysvětlující důvody, proč ‍je operace gynekomastie nezbytná. Tyto dokumenty mohou zahrnovat ‍lékařskou zprávu, fotografie, výsledky vyšetření, zprávy od jiných odborníků atd. Pokud ⁢vám bude lékař ⁢poskytovat pomoc s‍ tvorbou ‌této dokumentace, buďte si jistí, že je pravdivá a obsahuje veškeré potřebné informace.

 3. Použijte správný formulář: Různé pojišťovny‍ mají své speciální formuláře k žádosti ‌o hrazení operace. ‌Vezměte proto v⁢ potaz, že je ⁢nutné získat správný ⁢formulář‍ od vaší pojišťovny, který vyplníte a přiložíte k dalším vyžadovaným dokumentům.⁤ Buďte ‌pečliví ‍při ‍vyplňování a nezapomeňte ⁤přidat⁤ veškeré potřebné informace, abyste⁤ maximalizovali svou ⁢šanci na úspěšnou žádost.

Doporučujeme​ pečlivě sledovat⁣ pokyny vaší pojišťovny a ⁢dodržovat postup. Pokud⁣ budete ⁤mít ‌jakékoli otázky⁢ nebo nejasnosti,⁤ neváhejte⁤ kontaktovat svého lékaře nebo‍ přímo pojišťovnu pro další informace a pomoc. Pamatujte, že ‍každý případ je individuální a na konkrétních podmínkách se vždy může‌ trochu lišit, takže buďte trpěliví a dodržujte daný postup.

3) Tipy a doporučení pro úspěšnou komunikaci s pojišťovnou při žádosti o⁤ hrazení operace ‍gynekomastie

Pokud se rozhodnete podstoupit operaci ⁢gynekomastie⁤ a máte zájem, aby vám náklady ‌na tuto zdravotní⁤ péči ⁣hradila vaše ⁣pojišťovna, je ⁤důležité ⁢znát správný postup při komunikaci s pojišťovnou. Zde⁣ jsou některé‌ tipy a​ doporučení, které⁢ vám mohou pomoci ‌při žádosti o⁣ hrazení této operace:

 1. Sběr potřebných informací: Než ⁣začnete‍ komunikovat ⁣s pojišťovnou,⁣ je důležité⁣ získat veškeré potřebné‍ informace ohledně‌ jejich požadavků ‍na žádost o hrazení operace gynekomastie. Zjistěte,⁢ jaké dokumenty potřebujete předložit, jaké lékařské zprávy ​či fotodokumentaci⁣ a jaký postup ⁢musíte dodržet.

 2. Žádost o předchozí předvolání: Vyhledejte vhodného⁤ odborníka, který vám ⁤provede⁤ operaci⁢ gynekomastie. Následně požádejte‌ o ⁢předchozí předvolání a konzultaci s ⁤touto osobou.⁤ Tato konzultace je klíčová pro posouzení⁣ potřeby operace​ a získání potřebných zdravotních informací, které budete chtít ​předložit pojišťovně.

 3. Žádost o předplacení nebo‌ refundaci: Po provedení operace⁣ a úspěšném získání ⁢potřebných dokumentů ‍a podkladů můžete ‍podat žádost o​ předplacení nebo refundaci nákladů na tuto operaci.‌ Dodržte přesně stanovený⁣ postup pojišťovny⁢ pro podání ⁢žádosti a předložte veškeré potřebné⁢ dokumenty v souladu s‍ požadavky.

Je‌ důležité si uvědomit,⁢ že každá pojišťovna může mít své specifické požadavky​ a‍ postupy. Proto je​ nezbytné ‍provést důkladný výzkum⁢ a ‌poradit se s odborníky, abyste se připravili na úspěšnou komunikaci s pojišťovnou a dosáhli hrazení operace gynekomastie.

4) Jak zvolit vhodného plastického chirurga ⁤specializovaného ‍na ⁤operace gynekomastie

Jestliže je pro ​vás gynekomastie předmětem ⁤obavy a hledáte plastického‍ chirurga⁤ specializujícího se na tuto operaci, je důležité zvolit ‌si ​vhodného odborníka. Vhodný​ plastický chirurg vám poskytne profesionální péči a ⁣pomůže vám dosáhnout požadovaných⁤ výsledků.⁢ Zde je několik kroků, které vám pomohou⁣ najít vhodného plastického chirurga ‍pro operaci‍ gynekomastie,‍ která je hrazena​ pojišťovnou:

 1. Vyhledejte kvalifikovaného odborníka:​ Začněte⁤ tím, že vyhledáte kvalifikované plastické chirurgy​ specializující se ⁢na gynekomastii. Můžete začít tím, že‌ prohledáte internetové stránky⁣ a recenze ⁢nebo oslovíte svého ošetřujícího lékaře pro⁢ doporučení. Je​ důležité, aby váš vybraný chirurg měl‌ dostatek zkušeností⁤ a certifikace ​v ​oboru.

 2. Konzultace: Po ⁣vybrání několika kandidátů si domluvte konzultace. Během⁢ konzultace ⁤se zeptejte⁣ na jejich zkušenosti⁣ s‌ operacemi⁢ gynekomastie, předchozí výsledky a jaký postup by​ pro vás​ doporučili. Veľmi⁢ důležité je, abyste ‍se ⁤cítili komfortně s daným odborníkem, protože‍ vaše​ spokojenost je klíčová.

 3. Pojišťovna a platba: ⁣Ujistěte se, že vámi zvolený plastický chirurg přijímá vaši zdravotní pojišťovnu a zda je ​operace‍ gynekomastie hrazena pojišťovnou. Pokud není,‍ zeptejte se na cenu a⁢ způsoby platby. Mějte na⁣ paměti, že ⁣nejlevnější možnost nemusí⁣ vždy znamenat nejlepší výsledky, ⁢tak⁢ si důkladně zjistěte, co‌ je ⁣součástí ceny a jaké‌ jsou⁣ úspěšnost a spokojenost pacientů s ‍daným lékařem.

Nakonec je ‌důležité být dobře⁤ informovaný ​a mít důvěru ⁤ve​ svého⁤ vybraného plastického ⁤chirurga. Vyberte si někoho, kdo vám poskytne potřebné informace, podpoří​ vás a zajistí, ‍že vaše ⁢očekávání ⁣budou splněna. ⁤Nezapomeňte‍ si⁢ před​ operací položit‌ všechny otázky a ujištěte se, že víte, co ⁤očekávat během a po operaci.

5)​ Příprava⁤ na operaci gynekomastie: Co očekávat a jak se připravit

Přicházíte do fáze, kdy se konečně‍ můžete ‌zbavit nepříjemného⁢ problému gynekomastie a ještě k‍ tomu hrazením pojišťovnou. Operace‌ gynekomastie ​je ⁤jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se ⁢zbavit přebývající tkáně na hrudníku⁤ a ‌znovu získat sebevědomí.

Příprava na ⁢operaci‌ gynekomastie je důležitým krokem k dosažení nejlepších výsledků. Zde je ‍několik tipů, co očekávat a jak se připravit:

 1. Konzultace s plastickým chirurgem: Než‍ se rozhodnete pro operaci gynekomastie, je‌ nezbytné se poradit s‌ odborníkem na plastickou chirurgii.⁣ Během⁢ konzultace vám chirurg vysvětlí celý postup a zodpoví vaše⁤ otázky.

 2. Preoperativní​ instrukce: Chirurg ‍vás před operací informuje ‍o​ předoperačních pokynech, jako je omezení jídla a​ pití před⁢ operací a omezování užívání léků, které by‍ mohly ovlivnit hojení.

 3. Délka‌ operace​ a rekonvalescence: Samotná ⁣operace ‌gynekomastie trvá obvykle‌ 1-3 hodiny, v⁣ závislosti na rozsahu ​a ‍složitosti. Po ⁢operaci bude ⁤následovat období⁣ zotavení,‍ během kterého budete​ muset dodržovat pokyny svého chirurga ⁤ohledně pití, ​stravy ⁢a fyzické aktivity.

 4. Výsledky operace: Po operaci gynekomastie se vám váš​ hrudník zredukuje ⁤a​ zformuje ⁣tak, ​aby působil ⁢mužským dojmem.‍ Budete ‍mít větší⁣ sebevědomí ‌a nebude ​vás už trápit přítomnost⁢ nadbytečné tkáně na hrudníku.

Operace ‍gynekomastie je​ bezpečný a ⁢efektivní‌ zákrok, který vám pomůže získat zpět pohodu ve ⁢vašem ⁢těle. Pokud​ byste měli zájem o tento zákrok, neváhejte ⁢se⁣ poradit ⁢s ‍odborníkem a připravit ​se na‌ cestu k‍ novému ⁣já.

6) Návrat do běžného ⁣života‍ po operaci gynekomastie:⁣ Co byste měli vědět

Operace gynekomastie je ⁢zákrok, který ⁣mnoha ‍mužům pomáhá zbavit se ‍nadměrného vývoje prsou. Pokud vám byla operace ‌gynekomastie⁣ hrazena⁤ pojišťovnou, je důležité vědět, ‍jak postupovat ⁣v době návratu do běžného života.‍ V tomto ‌článku vám přinášíme informace ‍a⁣ tipy,⁤ které vám pomohou v‍ tomto procesu.

 1. Návrat​ do‍ práce: Po ‌operaci gynekomastie si dávejte pozor⁤ na fyzickou zátěž. Je‌ důležité ⁣dodržovat pokyny vašeho lékaře ohledně omezování ​pohybu a zvedání⁣ těžkých předmětů. Snažte⁢ se vyhnout činnostem, které by‌ mohly zvýšit‍ riziko komplikací. Během prvních týdnů po⁤ operaci‍ je vhodné zůstat doma‌ a dát svému tělu čas se‍ zotavit.

 2. Rekonvalescence:⁤ Během‍ rekonvalescence po ‌operaci gynekomastie je důležité dbát na⁤ správnou péči o ⁤rány a dodržovat​ předepsaný režim ošetřování. ‌Pravidelně ⁣navštěvujte ⁤svého lékaře ‍a podle ⁢jeho doporučení aplikujte ‍masti či obvazy. Především se⁣ vyvarujte ​ponoření do vody nebo vystavení ‍slunečnímu​ záření, dokud rány​ nejsou zcela hojené.

 3. Následující péče:⁤ Po kompletním zahojení‌ ran ⁢a skončení rekonvalescence⁣ byste ⁤měli dodržovat ⁤správné postupy ⁣péče o jizvy. Použití ⁣speciálních krémů nebo⁢ gelů může pomoci minimalizovat ⁢viditelnost​ jizev a ⁢urychlit proces hojení. Pokud⁤ se objeví‌ jakékoli příznaky neobvyklého ‍zdravotního⁣ stavu, informujte okamžitě​ svého lékaře.

Po operaci gynekomastie, ​která byla hrazena pojišťovnou, ‍je klíčové držet se pokynů ⁢lékaře⁣ a⁣ dodržovat pravidla rekonvalescence. I když se jedná o rutinní ‍výkon, je důležité poskytnout ‍svému tělu čas se zotavit a minimalizovat riziko potenciálních komplikací.

7) ⁣Možné komplikace a​ rizika spojená⁤ s ⁤operací​ gynekomastie

Existuje několik možných komplikací a ‍rizik spojených s ‌operací gynekomastie, které je⁢ důležité vzít v úvahu ‍před rozhodnutím se⁤ pro tuto proceduru.⁣ I když jsou⁤ tyto ⁢komplikace vzácné, je důležité být informovaný a⁢ připravený.

 1. Infekce: Jako v ⁣jakékoli jiné⁢ chirurgické proceduře ⁤existuje riziko infekce. Chirurgové ⁣však přijímají opatření k minimalizaci tohoto ⁢rizika, jako‌ je sterilizace nástrojů a použití ⁣antibiotik.

 2. Krvácení: Riziko krvácení je také přítomno, ale je obvykle malé. ‍Během operace budou použity techniky,⁤ které‌ minimalizují toto​ riziko. Pokud⁣ by se však vyskytlo‍ jakékoli⁤ nadměrné krvácení,⁤ bude chirurgimo schopen jej⁣ rychle ​zastavit.

 3. Neúplné ​odstranění tkáně: I když se ‌chirurg snaží odstranit co nejvíce⁢ nežádoucí tkáně během ‌operace,⁤ může​ dojít k ​neúplnému‍ odstranění. To ‌může vést ⁢k⁤ opakování gynekomastie v budoucnu.

 4. Nežádoucí jizvy: ⁣Každá chirurgická intervence zanechá jizvu. Chirurgové ​však ⁤pracují s⁣ pečlivostí, aby minimalizovali viditelnost​ jizev. Doporučují se ⁢také ⁤různé metody⁤ péče o⁤ jizvy, jako je použití⁢ speciálních mastí nebo ⁤obvazů.

 5. Asymetrie: U některých pacientů může po‍ operaci dojít k⁣ určité asymetrii mezi prsy. Chirurg se snaží‍ minimalizovat ⁣tento problém, ale je důležité ​si ⁢uvědomit, že malá míra​ asymetrie⁤ může být ⁢přirozená.

Pamatujte ‌si,⁤ že ​tyto‍ komplikace jsou vzácné a většina pacientů se zotavuje⁣ bez ​problémů. Důležité je se důkladně poradit se svým chirurgem,⁣ diskutovat o vašich‌ obavách a případných rizicích a poslouchat jejich doporučení ⁤pro zajištění úspěšné operace gynekomastie.

8) Důležité faktory při hodnocení výsledků⁣ operace gynekomastie

Pojišťovny‍ obecně pokrývají‍ náklady‌ na operaci gynekomastie pouze v případech,​ kdy ‍je toto​ onemocnění zdravotní povahy a považuje​ se za⁤ nezbytné a ⁢nevyhnutelné. Existuje několik důležitých faktorů, které se hodnotí při posouzení⁢ výsledků této operace.

 1. Velikost a ​tvar prsou: Po chirurgickém zákroku‍ by​ měla být dosažena harmonická⁣ a rovnovážná‌ estetika ‍tvaru‌ mužského hrudníku. Prsa⁣ by měla vypadat​ přirozeně a ‌odpovídat celkovému⁤ vzhledu pacienta.

 2. Jizvy: ⁢Chirurgická léčba gynekomastie​ zahrnuje běžně řezy, ⁢které ⁤mohou⁤ zanechat‍ jizvy. Důležité je, aby​ tyto‍ jizvy byly ⁢co nejmenší a⁢ co ​nejméně ⁣viditelné. ⁤Plastický chirurg ​se ‌snaží​ minimalizovat‌ riziko jizvení a při ‌výběru‍ vhodné⁣ metody⁤ operace ⁢bere v úvahu i předchozí stav‌ pacienta.

 3. Symetrie: Symetrie‍ prsou je⁢ klíčovým faktorem při hodnocení výsledků ⁢operace gynekomastie. Dobrý ⁣chirurg se⁣ snaží⁤ dosáhnout co největší symetrie⁢ obou prsou a minimalizovat případné nesrovnalosti‌ ve velikosti ‍či tvaru.

 4. Celkový dojem: ⁤V neposlední řadě je důležitý celkový dojem, který operované‍ prsa vyvolávají. Měla by působit⁤ přirozeně a harmonicky ve ​vzhledu pacienta. Pokud jsou splněny ​všechny‌ výše​ uvedené faktory, lze považovat⁤ výsledek ​operace za úspěšný.

 5. Doporučení odborníka: Operace ⁤gynekomastie by ⁣měla být prováděna zkušeným plastickým chirurgem s vyšším​ počtem úspěšných ⁤zákroků za ‌sebou. Doporučení odborníka ⁤je také důležitým faktorem hodnocení výsledků. Vyškolený​ chirurg má potřebné‌ znalosti a dovednosti‍ k ⁤provedení zákroku ⁢s co nejlepším‌ možným efektem.

V neposlední řadě​ je⁢ důležité brát v potaz individuální vlastnosti každého pacienta.⁤ Nejdůležitější je, ‌aby byl pacient‌ spokojený s ‌výsledky ⁤operace gynekomastie ⁤a aby si mužský hrudník mohl znovu ​naplno užívat bez jakýchkoli nejistot.

9) ‌Finanční aspekty:⁤ Jaké ⁢náklady můžete očekávat při operaci gynekomastie

Pokud se rozhodnete podstoupit⁢ operaci ‍gynekomastie, je ​důležité⁣ si‌ uvědomit i finanční aspekty‍ této‌ procedury. Některé ⁣základní ‍náklady, které můžete očekávat‌ při ⁢operaci gynekomastie hrazené ‌pojišťovnou,‍ zahrnují následující:

 1. Klinika a chirurg: V ‍první řadě budete⁤ platit za služby samotné‌ kliniky ​a chirurga. Náklady⁣ na ⁤kliniku ⁤se mohou lišit v ‍závislosti ‍na její prestiži a umístění. ‍Je důležité vybrat si ‌renomovanou kliniku s odborně vyškoleným a zkušeným plastickým chirurgem,⁢ který má provádění‍ tohoto druhu operace v ​jeho portfoliu.

 2. Anesteziolog: ​Operace gynekomastie se provádí za celkového znecitlivění⁣ a vyžaduje přítomnost anesteziologa.⁢ Na tuto ⁣službu se ⁣také můžete připravit finančně.

 3. Předoperační vyšetření a testy: Před samotnou‌ operací budete ⁢muset absolvovat předoperační⁤ vyšetření a‌ testy, ‌které zahrnují například‌ krevní​ testy, EKG ⁣a ⁤rentgen⁣ hrudníku.⁣ Tyto testy ⁤mají ‍za cíl zhodnotit váš zdravotní‍ stav‍ a zjistit, zda‍ jste vhodným⁤ kandidátem⁣ pro‍ operaci⁣ gynekomastie.

Budete-li mít pojištění,⁤ mějte na paměti, ‍že některé‌ zdravotní pojišťovny‌ mohou krytí operace gynekomastie omezovat⁢ nebo ⁤nevyplácet. Je ​proto důležité se‍ předem poradit⁢ s vaší pojišťovnou a ‍zjistit, zda⁣ je ‌operace gynekomastie pro vás hrazena,‌ a pokud ano, jaké‍ jsou ‍potřebné kroky k získání plného nebo částečného​ krytí. Může se také⁤ stát, že v případě, že pojišťovna operaci​ vyplatí, budete po ⁤začátku⁤ procedury ‌povinni uhradit předem částku v​ hotovosti, která se může ⁤pohybovat v řádu tisíců​ korun.

S operací gynekomastie spojené náklady se​ mohou lišit v závislosti ⁢na mnoha faktorech, jako ‌je ⁢lokalizace, rozsah operace,‍ délka ⁣pobytu v nemocnici a⁣ další. Proto je ⁢důležité se ​předem poradit⁤ s odborníkem, který vám poskytne přesnější odhad nákladů ​na vaši ‍konkrétní situaci.⁤ Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné ⁣informace ohledně operace gynekomastie ⁣hrazené pojišťovnou. Základem ⁣je konzultovat svého ⁤lékaře a správně ‌postupovat. Snažili jsme se⁤ poskytnout vám jasný a ucelený průvodce,‌ abyste​ se dozvěděli, jak se‍ této nežádoucí podmínce⁣ účinně​ postavit. Ať už ⁢se rozhodnete ⁤podstoupit‌ vyšetření nebo se vás⁤ to ‍týká přímo, vždy je důležité mít‌ správné informace‌ a být ⁤informovaný o svých možnostech. Nezapomeňte, že ⁢vaše zdraví a ‌sebevědomí jsou na prvním⁣ místě.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *